شبیه سازی کامپیوتری از چربی

فارسی

سلول با غشای نازک ورق های ساخته شده از دو لایه از مولکول هایی که داخل از سلول جدا از محیط آن احاطه شده است. طوری که غشاء داخلی نفت مانند این مولکول های چربی، آب دوست headgroups و دم چرب است. غشاهای بیولوژیکی شامل انواع پروتئین ها که مسئول ارتباط بین سلول و جهان خارج: انتقال سیگنال های حمل و نقل مواد مغذی و مولکول های دیگر و حفظ شرایط مناسب برای سلول. چربی نیز نقش مهمی در این فرآیند