ارائه خدمات

ارائه خدمات رایانش زیستی به دستگاه ها ، سازمان و مراکز ذیربط
- انجام طرح های پژوهشی بنیادی ، کاربردی و توسعه ای
- بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در حوزه رایانش زیستی
- مدلسازی شبکه های بیولوژیکی توسط شبکه های مفهومی Semantic network
- طراحی و پیاده سازی پایگاه های تخصصی اطلاعاتی در حوزه بیولوژِی و پزشکی مبتنی بر آنتولوژی و اجرای امکان پیاده سازی جستجوی معنایی در پایگاه های اطلاعاتی
- مدل سازی ریاضی فرایندهای حیاتی در حوزه بیولوژی
- طراحی سیستمهای تخصصی نرم افزاری در حوزه بیولوژی و زیست فناوری
- ارائه خدمات الکترونیکی در حوزه رایانش زیستی و زیست محاسباتی
- طراحی و پیاده سازی روشهای ذخیره سازی اطلاعات تجزیه و تحلیل و بازیابی داده ها و اطلاعات زیستی
- محاسبه ، مدل سازی و شبیه سازی در حوزه زیست فناوری و سلامت
- معناکاوی در داده های زیستی و بیولوژیکی
- طراحی و پیاده سازی و ارائه خدمات در حوزه ابزارها ، پایگاه های داده ، الگوریتم ها ، مدلسازی ، روشها ، سیستمهای کاربری ، تحلیل ، پیش بینی (Prediction)
استانداردها ، داده کاوی ، تطبیق الگو در موضوع رایانش زیستی و زیست فناوری

فارسی