استراتژی

استراتژیها

استراتژیهای اصلی مرکز عبارتند از :

- ارائه آموزش های مرتبط با فعالیت های مرکز در همه سطوح
- تخصصی کردن پژوهشهای و پروژه های کاربردی و تقویت اجرای پژوهشها و پروژه های بین رشته ای
- اجرای پروژه های ملی و منطقه ای با همکاری دستگاه ها و سازمانها
- تقویت ارتباطات موثر ملی ، منطقه ای و بین المللی
- ارتقای انتشارات علمی حاصل از پژوهش های استاندارد و با کیفیت
- جذب منابع ملی و بین المللی (اعم از منابع مالی و انسانی)
- بررسی ، کارشناسی و تصویب و فراهم نمودن امکانات مختلف برای مجریان – طرح های کاربردی و ملی در حوزه رایانش زیستی و زیست فناوری

فارسی