ماموریت مرکز رایانش زیستی

- توسعه ، بکارگیری و معرفی حوزه رایانش زیستی و زیست محاسباتی در زمینه های مختلف علوم پزشکی و سلامت
- بررسی ، تحقیق ، طراحی و پیاده سازی در حوزه ابزارها ، پایگاه های داده ، الگوریتم ها ، مدلسازی ، روشها ، سیستمهای کاربردی.
- تحلیل ، پیش بینی (Prediction) ، استانداردها ، داده کاوی ، تطبیق الگو در موضوع رایانش زیستی و زیست فناوری
- توسعه کاربردی رایانش زیستی و زیست فناوری در زمینه های مختلف داروسازی ، بویژه طراحی داروها و مکانیسم عمل آنها و سلامت الکترونیکی و بیولوژی در جهت ارتقای حوزه سلامت کشور
- انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه رایانش زیستی و زیست فناوری
- اجرای پروژه های ملی در حوزه رایانش زیستی و زیست فناوری با همکاری دستگاه ها و سازمانهای مربوطه
- سازمان دهی و بکارگیری محققین علاقمند در یک گروه تخصصی به منظور تعامل سازنده بین متخصصین علوم کامپیوتر و علوم پزشکی جهت انجام پروژه های مشترک بین رشته ای و درون رشته ای
همکاری وتعامل با انجمن های رایانش زیستی و زیست فناوری خارجی و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی در حوزه مربوطه ، به منظور استفاده از تجارب محققین داخلی و خارجی و انجام پروژه های مشترک بین المللی
- ایجاد پایگاه های اطلاعاتی ملی در حوزه رایانش زیستی و تهیه ابزارها و محصولات مختلف در زمینه رایانش زیستی و زیست فناوری
 

فارسی