مرکز رایانش زیستی

این مرکز با بهره گیری از حضور پژوهشگران و خبرگان مجرب ، در زمینه رایانش زیستی امکان انجام فعالیتهای پژوهشی و اجرای پروژه های عملی در سطح ملی و بین‌المللی در جهت دستیابی به مقام اول منطقه در این حوزه تا پایان برنامه پنجم توسعه تلاش خواهد نمود به صورتی که قابلیت ارائه خدمات در این حوزه را در سطح ملی و منطقه فراهم آورد .

این مرکز در حوزه های مطالعاتی ، پژوهشی و عملیاتی در زمینه سیستم‌های زیست شناسی ، ژئومیکس ، پروتئومیکس ، طراحی دارو ، و سایر زمینه‌های تخصصی سلامت ، کشاورزی و سایر زمینه‌ها فعالیت خود را شروع کرده است ، از عمده فعالیتهای ویژه این مرکز ، پژوهش و توسعه در حوزه پایگاه های اطلاعاتی تخصصی ، آموزش و ارائه خدمات الکترونیکی بواسطه فناوری های رایانشی در زمینه فعالیت مرکز می باشد.
این مرکز به عنوان اولین مرکز تخصصی در حوزه رایانش زیستی با مجموعه های علمی و دانشگاهی مختلف در حوزه های مهندسی ، زیست شناسی ، پزشکی و کشاورزی همکاری دارد.
عمده پژوهشها و خدمات مرکز در حوزه های پروتئومیکس ، ترانسکریپتومیک ، ژئومیکس ، طراحی دارو ، سیستمهای زیست شناسی ، ساختارهای بیوانفورماتیک ، مدلسازی ، بیوفیزیک ، ژنتیک جمعیتی می باشد.

فارسی