پروژه های ملی و راهبردی

اجرای پروژه های ملی و راهبردی در حوزه رایانش زیستی

- فراهم آوردن امکان اجرای پروژه های ملی و فراملی و ایجاد ارتباط بین المللی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور
- طراحی سیستمهای یکپارچه اطلاعاتی در حوزه رایانش زیستی و بیولوژیکی
- طراحی و پیاده سازی پایگاه های اطلاعاتی ملی بومی در حوزه بیولوژی
- طراحی و ایجاد بستر یکپارچه رایانش و ارائه خدمات رایانشی پیچیده در حوزه بیولوژی و سلامت
- وارد نمودن صنعت و وزارتخانه های مرتبط به علوم زیستی و فناوری به مبحث رایانش زیستی
- اجرای پروژه های کاربردی در جهت نیل به اهداف تولید نیمه صنعتی محصولات با جلب سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی
- توسعه ابزارهای رایانشی ملی بومی در حوزه رایانش زیستی
- شناسائی و معرفی زمینه های پژوهشی کاربردی در حوزه زیست فناوری و ترغیب و جلب مشارکت بخش خصوصی به منظور بالابردن توان تحقیق و توسعه کشور در این حوزه
فارسی