News & Events

شبیه سازی کامپیوتری از چربی

فارسی

سلول با غشای نازک ورق های ساخته شده از دو لایه از مولکول هایی که داخل از سلول جدا از محیط آن احاطه شده است. طوری که غشاء داخلی نفت مانند این مولکول های چربی، آب دوست headgroups و دم چرب است. غشاهای بیولوژیکی شامل انواع پروتئین ها که مسئول ارتباط بین سلول و جهان خارج: انتقال سیگنال های حمل و نقل مواد مغذی و مولکول های دیگر و حفظ شرایط مناسب برای سلول. چربی نیز نقش مهمی در این فرآیند
 

حرکت زیست رایانه کوچک در مقیاس نزدیک به واقعیت

فارسی

چندین گروه پژوهشی در حال توسعه مدارات مبتنی بر DNA است که یک روز می تواند نظارت و درمان بیماری از داخل بدن محققان در پزشکی نانو طولانی رویای سن زمانی که دستگاه محاسبات مولکولی مقیاس می تواند در بدن ما برای نظارت بر بهداشت و درمان بیماری ها قبل از آنها پیشرفت تعبیه شده است.